Social change | What is change?

Social change | What is change?

Social change is a concept in sociology that refers to alterations in social relationships, social structure, functioning of organizations, and values and beliefs in society. It involves changes in social organization, statuses, institutions, and social structure. Social change refers to the process of transforming social organization, institutions, and relationships in a society tRead More

Collapse

सामाजिक परिवर्तन म्हणजे काय? | What is social change?

सामाजिक परिवर्तन म्हणजे काय? | What is social change?

सामाजिक परिवर्तन ही समाजशास्त्रातील संकल्पना आहे. या संकल्पनेत दोन शब्द आलेले आहे. एक सामाजिक आणि दुसरे परिवर्तन. सामाजिक शब्दाचा अर्थ ( Meaning of word Social ) -सामाजिक म्हणजे काय तर समाजाने किंवा मानवी समूहाने निर्माण केलेल्या दृश, अदृश अश्या घटकांशी संबंधित असलेल्या सर्व गोष्टींचा निर्देशन करण्यासाठी सामाजिक शब्दात सामावलेला आहे. परिवर्तन या शब्दाचा अर्थ | Meaning of word ChangRead More

Collapse