सामाजिक स्तरीकरणाचे प्रकार | Types of Stratification | Forms of Social Stratification

सामाजिक स्तरीकरणाचे प्रकार | Types of Stratification | Forms of Social Stratification

“एखाद्या समाजाचे एकावर एक रचलेल्या वर्गामध्ये झालेले श्रेणीत विभेदन म्हणजे सामाजिक स्तरीकरण होय.” सोरोकिन यांनी सामाजिक स्तरीकरणाची व्याख्या केली आहे. मागील पोस्ट मध्ये आपण सामाजिक स्तरीकरण ही संकल्पना पाहिले. या पोस्ट मध्ये सामाजिक स्तरीकरणाचे प्रकार ( Types of Stratification) पहाणर आहोत. सामाजिक स्तरीकरणाचे प्रकार | Types of Stratification सामाजिक स्तरीकरणाचे मुख्य दोन प्रकार पडतRead More

Collapse