स्वसमूहकेंद्रितता | स्वसमूहश्रेष्ठतावाद | What is Ethnocentrism | Concept of Ethnocentrism

स्वसमूहकेंद्रितता | स्वसमूहश्रेष्ठतावाद | What is Ethnocentrism |  Concept of Ethnocentrism

स्वसमूहकेंद्रितता (Ethnocentrism ) ही संज्ञा विल्यम जी. सम्नेर यानी त्यांच्या ‘Folkways’ (1906) या ग्रंथात सर्वप्रथम मांडली. मराठीत Ethnocentrism या शब्दाचे रूपांतर स्वसमूहकेंद्रितता किंवा स्वसमूहश्रेष्ठतावाद असे करतात. स्वसमूहकेंद्रितता किंवा स्वसमूहश्रेष्ठतावाद म्हणजे काय | What is Ethnocentrism आगदी साध्या शब्दात, आपल्या समूहाता व आपल्या संस्कृतीला केंद्रस्थानी मानूनRead More

Collapse