Types of social change | सामाजिक परिवर्तनाचे प्रकार

सामाजिक परिवर्तन ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. सामाजिक परिवर्तन म्हणजे सामाजिक संबंधामधील बदल; सामाजिक संरचानेतील बदल; संस्थांच्या कार्यामधील बदल; मुल्ये व व श्रद्धा यातील बदल होय. या पोस्ट मध्ये आपण Types of social change सामाजिक परिवर्तनाचे विविध प्रकार पाहणार आहोत. थोडक्यात सामाजिक परिवर्तन मध्ये कालांतराने सामाजिक संरचना, निकष, वृत्ती, वर्तन आणि संस्थांचे परिवर्तन किंवा उRead More

Collapse