Social Inequality | What is Inequality | What is Social Inequality

Social inequality is a fundamental concept in sociology, encompassing the unequal distribution of power, wealth, prestige, and opportunities in society. This unequal distribution results in disparities among individuals, groups, and society as a whole. One striking example of social inequality is the caste system, which is a distinct feature of Indian society, leading to ongoing diRead More

Collapse

असमानता | विषमता | Social inequality | Asamanata

सामाजिक असमानता ही समाजशास्त्रातील एक मुलभूत संकल्पना आहे. समाजात सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांचे विषम पद्धतीने वितरण झालेले असते. त्यामुळे समाजातील व्यक्ती, समूहात व समाजात असमानता निर्माण होते. जातीव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे खास वैशिष्ट्ये आहे. आज ही जातीच्या आधारावर आपल्या समाजात भेदभाव केला जातो. सामाजिक असमानता म्हणजे काय| what is social inequality असमानता म्हणजे विषमता होयRead More

Collapse