समाज | Samaj mhanje kay | What is Society | Characteristics of Society

समाज | Samaj mhanje kay | What is Society | Characteristics of Society

समाज हा शब्द आपल्या सर्वांचा परिचयाचा आहे. समाज म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर जर, आपण कोणाला विचारले तर, ते काय सांगतील? तुम्ही काय सांगितला असता? हेच की, आपण जिथे राहतो, ते ठिकाण म्हणजे समाज होय. किंवा आपल्या अवतीभोवती वेगवेगळ्या समाजाचे लोक राहतात त्यांना आपण समाज म्हणतो. अशी वेगवेगळी उत्तरे आपल्याला मिळतील. आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपण ‘समाज’ शब्दाचा उपयोग अनेक अर्थनRead More

Collapse