प्राथमिक व दुय्यम समूहाची वैशिष्ठ्ये | Primary & Secondary groups characteristics

प्राथमिक व  दुय्यम समूहाची वैशिष्ठ्ये | Primary & Secondary groups characteristics

मागील पोस्टमध्ये आपण समूहाचे प्रकार पाहिले. या पोस्टमध्ये आपण प्राथमिक व दुय्यम समूहाची वैशिष्ठ्ये पाहणार आहोत. ही वैशिष्ठ्ये आपण तुलनात्मक पद्धतीने पहाणर आहोत. प्राथमिक व दुय्यम समूहाची वैशिष्ठ्ये | Primary & Secondary groups characteristics मुद्दे प्राथमिक समूहाची वैशिष्टे | Characteristics of primary groups दुय्यम समूहाची वैशिष्टे | Characteristics of Secondary groups व्याख्Read More

Collapse