Characteristic of Family | Function of family

Characteristic of Family | Function of family

The family institution is a basic and universal social institution that plays an essential role in human life. It can be said that the existence of a human being starts with the family. Characteristic of Family such as limited size, universality, permanently in a relationship, a system of nomenclature, a common habitation, and emotional basis. Characteristic of family Universality Read More

Collapse

कुटुंब संस्थेची वैशिष्ट्ये व कार्ये | Important function of family

कुटुंब संस्थेची वैशिष्ट्ये व  कार्ये | Important function of family

कटुंब संस्था ही मुलभूत व वैश्विक सामाजिक संस्थ आहे. कुटुंबावाचून मानवाचे अस्तित्व शून्य म्हणावे लागेल. विवाह संस्थेद्वारे स्त्री व पुरुष यांना समाजात पती व पत्नी दर्जा मिळतो. त्यांच्यातील लैंगिक संबंधाना मान्यता मिळते मगच कुटुंबांची स्थापन केली जाते. कुटुंबांचे अस्तित्व टिकण्यासाठी कुटुंबसंस्थेला काही महत्वाची कार्ये करावे लागते. कुटुंब संस्थेची कार्ये पाहण्याच्या आधी आपण त्यांची वRead More

Collapse