समाजशास्त्राचे जनक | father of sociology | who is the father of sociology

समाजशास्त्राचे जनक | father of sociology | who is the father of sociology

आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की, समाजशास्त्रला इंग्रजी मध्ये Sociology असे म्हणतात. Sociology हा शब्द Socious+Logos या संकरीत दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. म्हणजेच Sociology= Socius ( Latin )+ logos (Greek ) लॅटिन भाषेतील ‘ Socius ‘ म्हणजे सहचर ( Companion ) ग्रीक भाषेतील logos ‘ म्हणजे शास्त्र किंवा उच्च पातळीवरील अभ्यास. या पोस्ट मध्ये समाजशास्त्राचे जनक ( father of sociology ) कRead More

Collapse