ESIC म्हणजे काय | What is ESIC

Employees State Insurance Act, 1948 – ESIC चा अर्थ कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आहे, भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा कायदा, 1948 अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे. ESIC ही एक सामाजिक सुरक्षा व आरोग्य विमा पुरविणारी योजना आहे. ईएसआय कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्वयं-वित्तपुरवठा करणारी सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा पुरविणारी यRead More

Collapse