घरगुती कामगार कल्याण योजना | Domestic worker scheme

घरगुती कामगार कल्याण मंडळातर्फे महाराष्ट्र घरगुती कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८. या अधिनियमाच्या कलम 10 अन्वये घरगुती कामगारांसाठी विविध घरगुती कामगार कल्याण योजना यांची तरतूद केलेली आहे. घरगुती कामगार कल्याण मंडळाद्वारे योजना सुरु करण्याचा उद्देश मंडळातर्फे घरगुती कामगार देण्यात येणाऱ्या योजना जनश्री विमा योजना घरगुती कामगारांना जनश्री विमा योजना लागू झालेली आहे. सदर योजनेअंतर्गRead More

Collapse