Definition of Society, Types & characteristics

Definition of Society, Types & characteristics

Society refers to a group of people who share a common culture, territory, and institutions. now you can see many scholars Definition of Society. Definition of Society Maciver and Page‘s Definition of Society “Society is the web of social relationships” Wright – “Society is not only a group of people, but the system of relationships between individuals in the group.” TischlerRead More

Collapse

समाज | Samaj mhanje kay | What is Society | Characteristics of Society

समाज | Samaj mhanje kay | What is Society | Characteristics of Society

समाज हा शब्द आपल्या सर्वांचा परिचयाचा आहे. समाज म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर जर, आपण कोणाला विचारले तर, ते काय सांगतील? तुम्ही काय सांगितला असता? हेच की, आपण जिथे राहतो, ते ठिकाण म्हणजे समाज होय. किंवा आपल्या अवतीभोवती वेगवेगळ्या समाजाचे लोक राहतात त्यांना आपण समाज म्हणतो. अशी वेगवेगळी उत्तरे आपल्याला मिळतील. आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपण ‘समाज’ शब्दाचा उपयोग अनेक अर्थनRead More

Collapse