Age Is An Aspect Of Stratification | Age base of inequality |

Age Is An Aspect Of Stratification | Age base of inequality |

Age is a crucial factor in social stratification, contributing to varying levels of status and power across different societies. The distribution of power tends to favor the elder population, often resulting in younger individuals having limited influence and authority. This inherent age-related disparity can create inequalities in society. Age-Related Roles and Responsibilities JoRead More

Collapse

वय हा स्तरीकरणाचा एक घटक | Age is an aspect of stratification

वय हा स्तरीकरणाचा एक घटक आहे. वेगवेगळ्या समाज हा जेष्ठांकडे असलेल्या स्टेटस व सत्ता हे भिन्न असते. लहान वयातील व्यक्तीकडे सत्ता फारशी दिली जात नाही. त्यामुळे वयामुळे समाजात असमानता आकारास येते. जॉन ए. व्हिसेंट (2006) यांच्या म्हणण्यानुसार ” समाजातील वेगवेगळ्या वयोगटांतील लोकांना वेगवेगळ्या भूमिका व जबाबदाऱ्यांचे वाटप केलेली असते. त्यामुळे काहीना वय हे अडथळे आणते, तर काही ना सRead More

Collapse