सामान्यज्ञान आणि समाजशास्त्र | Sociology and Common sense

मागील पोस्ट मध्ये आपण सामान्यज्ञान म्हणजे काय ते पहिले. या पोस्ट मध्ये आपण सामान्यज्ञान आणि समाजशास्त्र यांतील फरक ( Sociology and Common sense ) पहाणर आहोत. सामान्यज्ञान आणि समाजशास्त्र यांतील फरक | Difference in Sociology and Common sense सामान्यज्ञान ( Common sense ) समाजशास्त्र ( Sociology ) 1. सामान्यज्ञान हे वैयक्तिक आणि नैसर्गिक गृहितकांवर आधारित असतात. जे एखाद्या व्यक्तीने Read More

Collapse