समूहाचे प्रकार | Types of groups in sociology

मागील पोस्टमध्ये आपण समूह म्हणजे काय, अर्थ आणि त्यांच्या विविध व्याख्या पहिल्या. या पोस्टमध्ये आपण समूहाचे प्रकार पाहणार आहोत. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. माणसाची जडण-घडण हे वेगवेगळ्या समूहांमध्ये होते. सामाजिक समूह हे मानवी समाजाचे सर्वात मूलभूत एकक आहे.( social groups is the most fundamental unit of human society). Do’s and Don’ts म्हणजेच एक दुसऱ्याशी वागणूक करताना ‘काय करRead More

Collapse