संस्कृती म्हणजे काय | what is Culture | संस्कृतीची वैशिष्ठ्ये | Characteristics of Culture

संस्कृती म्हणजे काय | what is Culture | संस्कृतीची वैशिष्ठ्ये | Characteristics of Culture

संस्कृती ही एक अतिशय व्यापक संकल्पना आहे. ज्यामध्ये आपल्या सर्व जीवनपद्धतीचा समावेश होतो. उदा. वागण्याच्या पद्धती, आपले तत्वज्ञान आणि नैतिकता, आचार आणि विचार, चालीरीती आणि परंपरा, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक आणि इतर प्रकारचे सामाजिक जीवन इत्यादी. संस्कृती आणि समाज हे नाण्याच्या दोन बाजू आहे संस्कृती ही मानववंशशास्त्रातील मुख्य संकल्पना आहे. परंतु समाजशास्त्रातील सुद्धा ही मूलभूत आहे. सRead More

Collapse