विकास म्हणजे काय | what is development | development in sociology

विकास म्हणजे काय | what is development | development in sociology

विकासाचा अर्थ -प्रगती करणे, पुढे जाणे, वाढ, उन्नत होणे. इंग्रजीत- प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेव्हलपमेंट असे शब्द वापरले जातात. सामान्यत: ग्रोथ किंवा वाढ ही नैसर्गिक किंवा आपोआप होणारी गोष्ट आहे. उदा. माणसाच्या वयातील वाढ, झाडाची वाढ, इत्यादी. त्यासाठी प्रयत्न करण्याची खास आवश्यकता नसते. याउलट ‘विकास’ (development) ही नियोजित वाढ असते. एका विशिष्ट, विहित उद्दिष्टाकडे ठरवून केलेली वाटचाल असतRead More

Collapse