राज्यसंस्था | Polity As Social Institution,

राज्यसंस्था | Polity As Social Institution,

राज्यसंस्था हि एक मुलभूत सामाजिक संस्था आहे. मानवी जीवनाच्या व समाजाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असते . समाजात कायद्याद्वारे शांतता, सुव्यवस्था राखण्याचे काम हि संस्था करते. राज्यसंस्था अर्थ | Meaning of Polity राज्यसंस्था म्हणजे राजकीयदृष्ट्या संघटित असणारा समाज ( a politically organized society) होय. जसे की एखादे राष्ट्र, शहर किंवा चर्च त्याचे सरकार आणि प्रशासन होय. राज्यसंस्था अर्थRead More

Collapse