बहुसंस्कृतिवाद | What is Multiculturalism

बहुसंस्कृतिवाद | What is Multiculturalism

बहुसंस्कृतिवाद हा शब्द हे एखाद्या समाजात अनेक भिन्न संस्कृतीचे समूह एकत्र राहतात असे वर्णन करण्यासाठी वापरतात. Multiculturalism या शब्दातच एकपेक्षा जास्त संस्कृती एकत्र वास्तव्यास असणे असा अर्थ अभिप्रेत होतो. बहुसंस्कृतिवाद म्हणजे काय? | What is Multiculturalism बहुसंस्कृतिवाद हा एक दृष्टिकोन आहे. दृष्टिकोनाप्रमाणे विविध सांस्कृतिक भिन्नता असलेले समूह, विविध वंशाचे व वांशिकता असलेलRead More

Collapse