कुटुंब ही एक वैश्विक व मुलभूत सामाजिक संस्था | Family is universal fundamental Social institution.

कुटुंब ही एक वैश्विक व मुलभूत सामाजिक संस्था | Family is universal fundamental Social institution.

माणूस सामाजिक प्राणी आहे. तो नेहमी समुहाने राहतो. तो एकटा कधीच दीर्घकाल राहू शकत नाही. मनुष्य जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तो कुटुंबाचा सदस्य असतो. मानवी उत्क्रांती विविध टप्प्यावर मनुष्याला समूहाने राहण्याचे महत्व पटले तो कळपात राहून आपल्या गरजा भागवू लागला. तसेच हिस्र प्राणी व परकीय टोळीपासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने कळपात राहत असे. त्यातूनच कुटुंब संस्था निर्माण झाल्या. कुटुंबामुRead More

Collapse